Minggu, 03 Desember 2017

VISAUN HO MISAUN

META/GOAL
Prepara no aptu informasaun DNMG nebe ma’k akurado no ho horas ba Publicu, Agricultura, aironotica, Maritima, Infra-estrutura, Industria, turismo no Governo


VISÃO
Aktualiza DNMG nebe mak conviavel, responsivo no aptu hodi suporta ba protesaun siguransa ba populasaun no susesu ba desenvovelmentu nasional no-mos partisa aktivamente iha aktividade Internasional.

MISÃO
Atu hetan konkretizasaun visaun DNMG, persiza misaun nebe mak klaru tuir dalan DNMG nia hanesan:
1.Analiza no hatene kona ba fenomeno Meteorologia, Klimatologia no Geofisika nian
2.Prepara dadus kona ba Meteorologia, Klimatologia no geofisika nian nebe ma’k  efesiente ,  efektivu no seguru
3.Hala’o no banati-tuir obrigasaun Internasional  iha area Meteorologia, Klimatologia no Geofisika
4.Hala’o koodenasaun no fasilita aktividade iha area Meteorologia no Geofisika

VISAUN HO MISAUN

META/GOAL Prepara no aptu informasaun DNMG nebe ma’k akurado no ho horas ba Publicu , Agricultura , aironotica , Maritima , Infra...